Over het boek      Over de auteur      Aanvullingen      Links      Contact
 Over het boek
 
 Omschrijving
 
 Inhoudsopgave
 
 Voorwoord
 
 Voetnoten Inleiding
 
 Voetnoten H. 1
 
 Voetnoten H. 2
 
 Voetnoten H. 3
 

Voetnoten Inleiding

                   

In veel voetnoten van het boek zijn verwijzingen naar websites opgenomen. Om de lezer te helpen deze verwijzingen snel te vinden, zijn op deze pagina alle voetnoten opgenomen zodat naar de websites kan worden 'doorgeklikt':

 

 1. SCP, De sociale staat van Nederland 2009, Den Haag, november 2009
  CBS Webmagazine, Ziektes komen vaak niet alleen, vrijdag 4 december 2009
  Deze bandbreedte is groot: 25% tot 50%. In het kader van dit boek is het van belang te weten dat een relatief groot deel van de Nederlandse bevolking chronisch ziek is en dat dit aantal snel groeit.
 2. Voor deze afgrenzing worden over het algemeen drie of zes maanden gehanteerd. De Nationale Commissie Chronisch Zieken (1994) houdt zes maanden als grens aan.
  Rosendal, H., en T. Voorham, Chronische zieken: aantallen en ziektelast, in: Langdurige zorg en technologie, Lemma, Den Haag, 2008
 3. RIVM, Gezondheid en determinanten; Deelrapport van de VTV 2010 Van gezond naar beter, 2010
 4. Vektis, Chronisch zieken en gehandicapten, Zorgthermometer, zomer 2008
  Rosendal, H., en T. Voorham, Chronische zieken: aantallen en ziektelast, in: Langdurige zorg en technologie, Lemma, Den Haag, 2008
  Rosendal, Dr. H., Ketenzorg voor chronische ziekten: mode of must?, Hogeschool Leiden, mei 2006
 5. CBS, Groei van de uitgaven aan zorg blijft hoog, 20 mei 2010
  CBS Statline
 6. Pomp, M, Een beter Nederland; de gouden eieren van de gezondheidszorg, 2010
  Murphy, K. en R. Topel, The economic value of medical research, 1999
  Hay, J., Where’s the value in Health Care, 2006
  Medisch Contact, Zorg is niet alleen een kostenpost, 23 september 2010
 7. Het Zorginnovatieplatform (ZIP) heeft becijferd dat in 2025 het zorgtekort uit zal komen op 450.000 personen. In: Zorginnovatieplatform, Zorg voor mensen, mensen voor de zorg; Arbeidsmarktbeleid voor de zorgsector richting 2025, 2009
  In januari 2010 meldt VWS dat ‘het personeelstekort in de zorg als gevolg van de economische crisis daalt. Het aantal openstaande vacatures is met een kwart gedaald. Ook hoeft er minder lang naar personeel te worden gezocht.’ In: Trouw, Minder personeelstekort in zorg, 6 januari 2010 Voorspellen blijft lastig, maar het ZIP heeft duidelijk gemaakt waar de toekomstige problemen te vinden zijn. Ook het Health Management Forum komt in haar berekeningen uit op behoorlijke tekorten aan ‘handen aan het bed’, ongeveer 40%. STG/Health Management Forum, Ruimte voor arbeidsbesparende technologie; Om in 2025 voldoende zorg te bieden, 2008
  In oktober 2010 wordt bekend dat Duitse ziekenhuizen onder Nederlands zorgpersoneel werven. Bron: Medisch Contact, Duitse ziekenhuizen willen Nederlanders, 26 oktober 2010
 8. STG/Health Management Forum, Ruimte voor arbeidsbesparende technologie; Om in 2025 voldoende zorg te bieden, 2008
 9. PON, De zorg gaat door! Brochure voor gemeenten, oktober 2005
  SCP, Over de hulp van en aan mantelzorgers, 2003
 10. Schrijvers, G., Nieuwsbrief Unit Zorginnovatie nr. 413, 17 oktober 2010
 11. Nivel, Patient adherence to medical treatment: a meta review, 2006
 12. http://www.kostenvanziekten.nl/kvz2005/kosten-naar-zorgfunctie/preventie/
  RIVM, Kosten van preventie in Nederland 2003 Zorg voor euro’s – 4, 2006
 13. ‘BIG’ is een afkorting voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Er staan meer dan 400.000 zorgverleners geregistreerd in het BIG-register. Dit is een databank waarin artsen, apothekers, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen zijn opgenomen. Het BIG-register verleent duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Zie ook: http://www.bigregister.nl/
 14. Christensen, C., J. H. Grossman, J. Hwang, The innovator’s prescription; A disruptive solution for healthcare, 2009
 15. http://www.claytonchristensen.com/